خودکامگی
سیاست محترمیست
وقتی شعر خوب
در حال بد نطفه می بندد

ما
دست به دامان باد های مدیترانه ای بودیم
از ما چه پنهان
تو می دانستی
بی تاب که باشی
سقف اتاق هم می بارد

راستی
چه باید کرد
با باغبانی که گل می چیند؟
با پنجره ای که رو به سایه است؟
با حرف هایی که با خودکار نوشته ایم؟

قدم هایمان
درگیر سنگینی چکمه های گل آلودمان شده
ولی
تو
آسوده باش..

من هرگز برای تو چتر نمی آورم

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
khodam

.......