وقتی سکوتم توان دریدن حنجره ام را دارد

وقتی سکوتم توان دریدن حنجره ام را دارد

وقتی سکوتم توان دریدن حنجره ام را دارد

..

من به این شهر بی اعتمادم

من به این شهرررر بی اعتمادم

بسکه بر دشنه ها تکیه دادم

بسکه بر دشنه ها تکیه دادم

بسکه بر دشنه ها تکیه دادم

تکیه دادم

..

دست طبیعت

هیچ ظلمی را بخشاینده نیست!!

نفرین به طبیعت

نفرررین به طبیعت

اگر

ذره ای

ذرررره ای

نکند آنچه باید

آى طبیعت!!

زیبای کثیف

عظمت پست

ننگ به تو

نفرین به تو

اگر نکنی آنچه باید

 

 

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
khodam

karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabotar namaid.. karkasane kabota

khodam

aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh... aaaahhhh..

khodam

آه یک روز همین آه تو را می گیرد گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد..