خودکامگیسیاست محترمیستوقتی شعر خوبدر حال بد نطفه می بنددمادست به دامان باد های مدیترانه ای بودیماز ما چه پنهانتو می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید
  به سوگ نشسته ام رحلت مادر درونم را به سزاواریم کدامین ناسزاواری گره خورده است ؟ تابستانی که در وجودم به انجماد محض ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید
  در مسیر زمان پوست انداخته ایم فقط پروانگی لیاقتیست که نداشتیم و در انزوا در خود دفنمان کرد پیله ای که نتنیدیم افسوس سکه های روز مبادا که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید
بی عاریه باد های مشرقیست که باران دیر بارید قامت کوه های البرز به بلندای پرواز قاصدک نبود .. هبوط قاصدک تاراجی از نسیم بود وقتی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
7 پست